TRINITY: Godrej Legacy Park silos TRINITY: Godrej Legacy Park silos

TRINITY: Godrej Legacy Park silos

Godrej ONE, Vikhroli, Mumbai

Installation view: silo 01 PAST, TRINITY: Godrej Legacy Park silos, 2015 Installation view: silo 01 PAST, TRINITY: Godrej Legacy Park silos, 2015 Installation view: silo 02 PRESENT, TRINITY: Godrej Legacy Park silos, 2015 Installation view: silo 02 PRESENT, TRINITY: Godrej Legacy Park silos, 2015 Installation view: silo 03 FUTURE, TRINITY: Godrej Legacy Park silos, 2015 Installation view: silo 03 FUTURE, TRINITY: Godrej Legacy Park silos, 2015 Exterior view, TRINITY: Godrej Legacy Park silos, 2015 Exterior view, TRINITY: Godrej Legacy Park silos, 2015