Artist Book 3: Kwan Tai Shek Artist Book 3: Kwan Tai Shek

Artist Book 3: Kwan Tai Shek

Artist Book #3: Kwan Tai Shek, SITE : STAGE : STRUCTURE, 2014 Artist Book #3: Kwan Tai Shek, SITE : STAGE : STRUCTURE, 2014